{{result.SelectedTultipNev}}
dropdown
Válassz csapatot!
dropdown

Válaszd ki a csapatod!

Ne feledd, választásod egy életre szól. Ezt követően megjelenítjük a csapatodnak megfelelő ajánlatokat. Más csapatoktól is vehetsz persze, ha mersz...

Top csapatok

Fizess nálunk SZÉP kártyával!  100% pénzvisszafizetési garancia Magyarország területén ingyenes házhozszállítás 39.999 Ft-tól
×
search
Kosaram dropdown
{{VisszaszamlaloOra}} : {{VisszaszamlaloPerc}} : {{VisszaszamlaloMasodperc}}

Kosár tartalma

A kosár jelenleg üres.
Összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Tovább a rendeléshez

Ezek is érdekelhetnek

menu

{{result.SelectedTultipNev}}
dropdown
Válassz csapatot!
dropdown

Válaszd ki a csapatod!

Ne feledd, választásod egy életre szól. Ezt követően megjelenítjük a csapatodnak megfelelő ajánlatokat. Más csapatoktól is vehetsz persze, ha mersz...

Top csapatok

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Rapcity Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bevezetés:

 

A Rapcity Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Becskereki u. 16.; cégjegyzékszám: 07-09-011981), mint adatkezelő (Társaság vagy Adatkezelő) működése során, az általa nyújtott szolgáltatással összefüggő termékértékeléssel és termékkatalógussal kapcsolatos szolgáltatást egyébként igénybe vevő személyek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR), ezért a jelen tájékoztató útján kívánja biztosítani a GDPR. 12. cikkében előírt átlátható tájékoztatáshoz való jog érvényre juttatását.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az Infotv. figyelembevételével készült.

 

Adatkezelő, szolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

 

Cégnév:

Rapcity Hungary Kft.

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Becskereki u. 16.

Adószám:

13676582-2-07

Cégjegyzékszám

07-09-011981

Weboldal megnevezése, címe:

https://www.rapcity.hu

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Becskereki u. 16.

E-mail:

https://forms.clickup.com/f/4ffbr-883/IXMOK7LP68COZJPNLQ

Telefon:

+36 30 212 1579

 

 

 1. Értelmező rendelkezések:

 

 • GDPR (lásd fentebb);

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

 • adatzárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére, végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.

 

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.

 

 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

 

 1. Az adatkezelés általános irányelvei

 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és az adatkezelés csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan módon kell történnie, hogy az érintettek azonosítása csak az adatkezelési cél által meghatározott legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

 

A személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő további kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettséghez való megfelelés, közérdek céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 

 1. Fontos adatkezelési információk

 

Személyes adat kezelésére kizárólag a GDPR és az Infotv. szerinti jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, a célhoz kötöttség alapelvének tiszteletben tartása mellett előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy az adatokat a Társaság törli.

 

Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét úgy, mint az adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat a Társaság a jelen tájékoztató útján közli az érintettel.

 

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogait a jelen szabályzat  11. pontjában alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábban adott hozzájárulását az érintett személy írásban bármikor visszavonhatja – akár a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésre kerülnek.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő valamint adatfeldolgozói és alkalmazottaik.

 

A szolgáltatást igénybe vevő, mint érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése írásban kezdeményezhető és hatályosan kizárólag írásban tehető meg az adatkezelés érdemére vonatkozó nyilatkozat. Az írásban megtett nyilatkozat megtehető hagyományos formában papír alapon, valamint a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt e-mail cím útján.

 

Fontos kiemelni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelési jogosultság az érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a Társasággal fennálló és szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét így a visszavonás ténye nem érinti a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét sem. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra a Társaság felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés kezdetének a feltétele a szolgáltatás igénybevétele elindítása.

 

A Társaság kifejezetten rögzíti, hogy az érintett által a Társaság által üzemeltett online platformokra (instagram, facebook,www.rapcity.hu weboldal stb.) feltöltött dokumentumok (fotók; fényképek és egyéb vizuális megjelenés) vonatkozásában vélelmezi, hogy az érintett a feltöltött dokumentumok adatkezelésével összefüggésben a GDPR-nak megfelelő – adattovábbításra is kiterjedő - hozzájárulással rendelkezik. Amennyiben az érintett a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulással nem rendelkezik és a GDPR-nak megfelelő adatkezelési kötelezettségeit megfelelően nem teljesíti, az ebből származó károk megtérítésére köteles, amelyet jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul vesz.

 

Az érintett által feltöltött dokumentumokat a Társaság az érintett adatkezelésre vonatkozó jogszerű hozzájárulásának vélelmezésével továbbítja az általa üzemeltetett online platformokra.

 

 

 1. Szolgáltatás igénybevétele és nyereményjáték

 

Az érintettek a Társaság szolgáltatását csak online úton tudja igénybe venni. A szolgáltatás teljesítése a Társaság és az érintett között létrejött szerződés aláírásával kezdődik, amely a Társaság által üzemeltetett www.rapcity.hu weboldalon történő regisztrálással vagy regisztráció nélkül, a Társaság által elvárt adatok megadásával jön létre.

 

A Társaság által nyújtott szolgáltatással összefüggésben nyereményjátékokat bonyolít le az érintettek részére, amelyen történő részvétellel az érintett kifejezetten elfogadja, hogy a Társaság a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.

 

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

Cél

 

A Társaság által nyújtott termékértékeléssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása

 

A Társaság által lebonyolított nyereményjáték

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím

Jogalap

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az érintett hozzájárulás és az érintettel kötött szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez

Érintettek köre

 

A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Adatkezelési időtartam

 

A szolgáltatás igénybevételétől a szolgáltatás igénybevételének megszűnéséig, de legfeljebb a szolgáltatás megszűnésétől számított 5 év

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

A Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozó és a jogszabály alapján önálló adatkezelésre jogosultak részére

Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai;

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

Az érintett által a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben rendelkezésre bocsátott bármilyen adat és tartalom a szolgáltatás teljesítését követően a Társaság által igénybe vett szerveren (Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 10. em. 241.) kerül tárolásra, amelynek idejéről itt kap tájékoztatást: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

 

 

 1. Ügyfélkapcsolatok

 

Az érintettnek az alábbi adatait az Adatkezelő a személyes kapcsolattartás érdekében kezeli:

 

Cél

Azonosítás, kapcsolattartás.

Kezelt adtok köre

Név, e-mail cím

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek, illetve az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

 

A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Adatkezelő

A Társaság

 

Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatás teljesítésének végéig

Adattárolás módja

Elektronikusan

 

Profilalkotás

 

Nincs

 

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

 

 1. Számlázás

 

Az Adatkezelőt az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán az igénybe vevő érintett felé számlaadási kötelezettség terheli, amely alapján Adatkezelő a számlázó programot üzemeltető Vision-Software Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a banki műveleteket kezelő UniCredit Bank Zrt. közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

 

A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikus

 

Az Adatkezelő a számlázás körében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 

 • név;
 • lakcím;
 • követelések összege;
 • a szolgáltatás ellenértéke.

 

Cél

 

A szerződésből eredő követelések érvényesítésének jogszabályi feltételének teljesítése

Kezelt adtok köre

Név, lakcím

Jogalap

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont az adatkezelő részére előírt jogi kötelezettség teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint jogos érdek érvényesítése teljesítése

Érintettek köre

 

A szolgáltatást igénybevevő érintettek

Adatkezelési időtartam

 

A számlakiállítást követő 8. év végéig

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

 

UniCredit Bank Hungary Zrt. és Vision-Software Kft.

Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

 

 1. Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő:

 

 • fórumok,
 • blogbejegyzések,
 • kép-, videó-, és hanganyagok,
 • üzenőfalak,
 • e-mail üzenetek,
 • a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Cél

 

A Társaság, valamint az általa üzemeltetett weboldal népszerűsítése és megosztása

Jogalap

 

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre

 

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Társaság Facebook/ Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalain vagy megosztotta, népszerűsítette a Társaság weboldalát

Adatkezelési időtartam

 

Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint

Tájékoztatás a törlésre vonatkozóan

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

 

Adatkezelő

 

A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

 

 

 

 1. Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

 

Cél

 

Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése

Jogalap

 

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van

Érintettek köre

 

Valamennyi érintett, aki weboldalt látogatja

Adatkezelő

 

Nincs

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Nincs

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást          x használja            ? nem használja

 

Google Analytics alkalmazása esetén:

 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Pénzforgalmi szolgáltató:

 

Cégnév:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhely:

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Telefon:

+36 1 325 3200

E-mail:

https://www.unicreditbank.hu/en/individual/contact.html

 

Az érintett által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatók által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a Társaság fizetési számláira vonatkozóan. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltatók munkatársai férhetnek hozzá, akik mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

 

Cél

 

Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása

Jogalap

 

A GDPR 6. Cikk  (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre

A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Az adatok köre

Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg

Adatkezelő

 

A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A Társaság működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

nincs

Profilalkotás

 

nincs

Automatizált döntéshozatal

 

nincs

 

Számlázás:

 

Cégnév:

Vision-Software Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.

Telefon:

+36 1 412 2870

E-mail:

info@visionsoft.hu

 

Az érintett a számlázást biztosító szolgáltató által kiállított számviteli bizonylat alapján tud eleget tenni a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél

 

A számviteli rend betartása és adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogalap

 

A GDPR 6. Cikk  (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre

 

A szolgáltatást igénybe vevő érintettek

Az adatok köre

 

Az érintett neve, lakcíme és az általuk fizetendő összeg

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

Vision-Software Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Nincs

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

Szolgáltatással összefüggő kézbesítési (futár) tevékenység:

 

Cégnév:

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1239 Budapest, Európa u. 12.

Telefon:

+36 1 8777 400

E-mail:

ugyfelszolgalat@expressone.hu

 

Az érintett által igénybe vett szolgáltatással összefüggésben a Társaság által nyújtott nyereményjáték vonatkozásában az ajándékcsomagok kézbesítésével csak akkor tud eleget tenni, ha kézbesítési szolgáltató rendelkezik a kézbesítéshez szükséges adatokkal. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél

 

A szolgáltatással összefüggő kiegészítő (kézbesítési) tevékenység teljesítése

Jogalap

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek, illetve az érintettel szemben fennálló kézbesítési kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

 

A szolgáltatást igénybe vevő érintettek

Az adatok köre

 

Név, lakcím

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

Express One Hungary Kft.

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A szolgáltatás teljesítésének végéig

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Nincs

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

 

A szolgáltatással összefüggően megvalósuló adattátolási tevékenység

 

Cégnév:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1144 Budapest, Ormánság u. 4. 10. em. 241.

Telefon:

+36 1 7893 789

E-mail:

support@tarhely.eu

 

A Társaság által nyújtott szolgáltatással megvalósuló adattárolási tevékenység vonatkozásában a Társaság az adatvédelmi szabályok szerint kíván eleget tenni az adatbiztonsági garanciák teljesülésének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél

 

A szolgáltatással összefüggő adattárolási tevékenység teljesítése

Jogalap

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve az érintettel szemben adattárolási kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

 

A szolgáltatást igénybe vevő érintettek

Az adatok köre

 

Név, lakcím

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

Tárhely.Eu Kft.

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A szolgáltatás teljesítését követő 8. év végéig

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Nincs

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

A szolgáltatással összefüggően megvalósuló informatikai karbantartási tevékenység

 

Cégnév:

Global Information Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8243 Balatonakali, Liliom u. 17.

Telefon:

+36 20 368 0574

E-mail:

adam.galgoczi@makitonline.hu

 

A Társaság által nyújtott szolgáltatás folyamatos karbantartása és frissítése vonatozásában szükséges a Táraság által üzemeltetett folyamatok informatikai szempontból történő üzemeltetése. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél

 

A szolgáltatással összefüggő infomatikai frissítések és karbantartások teljesítése

Jogalap

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek

Érintettek köre

 

A szolgáltatást igénybe vevő érintettek

Az adatok köre

 

Név, lakcím

Adatkezelő

 

A Társaság

Adattovábbítás

Global Information Technologies Kft..

Az adatok megismerésére jogosultak

 

A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A szolgáltatás teljesítésének végéig

Az adatok tárolási módja

 

Elektronikus

Adattovábbítás

 

Nincs

Profilalkotás

 

Nincs

Automatizált döntéshozatal

 

Nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

 

A tájékoztatás naptári évente egy alkalommal ingyenes, a tájékoztatás kérésének további alkalmai esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítés azonban visszatérítendő, amennyiben az adatok kezelése tekintetében jogellenesség kerül megállapításra, vagy az adatok az Adatkezelőnek felróható okból helyesbítésre szorulnak.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

Személyes adat akkor törölhető, ha

a)         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;

b)         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)        a személyes adatokat jogellenesen kezelik;

e)         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)         a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

g)         ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről a Társaság az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről  e-mailben tájékoztatja az érintettet.

 

A személyes adat kezelésével szemben akkor lehet tiltakozni, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelés kötelező;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapítható, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség, panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Társaságot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Társaság az érintett érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében az adatfeldolgozók, akik a Társaság érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023 Január 18. napjától visszavonásig hatályos.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása az http://www.rapcity.hu oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.

Ügyfélszolgálat

Rapcity
basketball store

Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 11:00–19:00
Szombat: 10:00–16:00
Vasárnap: 10:00–16:00
Címünk:

1073 Budapest, Kertész utca 24-28.

location_smallMutasd a térképen

 

 

A(z) Rapcity.hu megtalálható a GLAMI.hu-n